GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
INTER/INTRA TRANSFER APPLICATION REQUEST

Our Commitment To All Students, Parents, and The Community

To be completed by parent/guardian. Questions marked with an * are required.


Click on the preferred language to start application

Haga clic en el idioma preferido para iniciar la aplicación
Bấm vào các ngôn ngữ ưa thích để bắt đầu đơn đổi trường
응용 프로그램을 시작하려면 원하는 언어를 클릭

 


Transfer Applications for the 2017-18 school year are ONLY being considered for extenuating circumstances or recent moves at this time.

TRANSFER WINDOW: The transfer application window for the 2018-19 school year closes at 4:00 pm on April 20, 2018 (the only exception is for students with recent moves).

Transfer Applications for the 2018-19 school year opens:

     February 13, 2018 for students requesting to attend a school outside of GGUSD (Inter District Transfers).
     Please allow up to 3 weeks for processing.

     If the reason you are requesting the Inter District Transfer is other than the following reasons you must submit a
      letter to the Supervisor of the Office of Student Services, explaining your request:      March 1, 2018 for students who are applying for a GGUSD school from OUTSIDE the District (Inter District Transfer).
     Students interested in an Inter District Transfer to GGUSD must start with his/her District of Residence and follow process as indicated by that District.

     March 1, 2018 for students who live within GGUSD boundaries requesting a school within our district
     other than their school of residence (Intra District Transfers).

     If parent employment or childcare is stated as reason for transfer, the Employment/Childcare Verification form
     must be filled out and attached to the transfer application.

      Click here to download Employment/Childcare Verification Form

All Intra district transfer applications submitted during the month of March will be treated with equal priority and there are no advantages in turning in the application earlier or later during the month of March. Applications submitted between April 1 - 20 will only be considered if space is still available at school. grade, and program requested.

Impacted schools (defined by schools that have higher enrollment than projected enrollment thus considered at full capacity) may not have additional spots for 2018-19. See Administrative Regulations 5113.1, section C-2.
Las Solicitudes de Traslado para el año escolar 2017-2018 SOLAMENTE serán consideradas debido a circunstancias atenuantes o por un cambio reciente de domicilio.

La fecha límite para las SOLICITUDES de TRASLADOS, para el año escolar 2018-2019, se cierra el 20 de abril de 2018 a las 4:00 p.m. (la única excepción, será para los alumnos con cambios de domicilio recientes).

Se inicia el proceso de Solicitudes de Traslado para el año escolar 2018-2019:

     13 de febrero de 2018, para los alumnos que solicitan asistir a una escuela fuera del GGUSD (traslados entre distritos).
     Por favor tenga en cuenta que puede tomar hasta 3 semanas para procesar la solicitud.

     Si usted está solicitando un traslado entre distritos por una razón distinta a las siguientes, usted debe entregar
     una carta al supervisor de la Oficina de Servicios Estudiantiles, explicando su petición:
 • Que el alumno continúe en la escuela solicitada
 • Un hermano solicitando la misma escuela en donde el alumno sigue cursando
 • El empleo del padre de familia, está dentro de los límites del Distrito (debe llenar el formulario de Verificación de Empleo/Cuidado para Niños) y adjuntarle la Solicitud de Traslado
 • Un programa específico que no se ofrece en GGUSD (debe especificarse)
 • El cuidado para niños está ubicado dentro de los límites del Distrito (debe llenar el formulario de la Verificación de Empleo/Cuidado para Niños y adjuntarle la Solicitud de Traslado

  Haga clic aquí para descargar Empleo / cuidado de niños Formulario de Verificación
1º de marzo de 2018 para alumnos que están solicitando una escuela del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove (GGUSD) desde el EXTERIOR del distrito (transferencia interdistrital). Aquellos alumnos interesados en una transferencia interdistrital a GGUSD deberán comenzar con su distrito de residencia y seguir el proceso indicado por aquel distrito.

1° de marzo de 2018, para los alumnos que viven dentro de los límites de asistencia escolar del GGUSD que solicitan asistir a otra escuela dentro del Distrito, que no sea la escuela que le corresponde (traslados fuera del Distrito) y para los alumnos que viven fuera de los límites del GGUSD que piden una escuela de GGUSD (traslado entre distritos).

     Si usted está solicitando un traslado por una razón de el empleo del padre de familia o el cuidado para niños,
     debe llenar el formulario de Verificación de Empleo/Cuidado para Niños y entregarlo con la solicitud de
     traslado.

         Haga clic aquí para descargar Empleo / cuidado de niños Formulario de Verificación

Todas las solicitudes entregadas para los traslados dentro del Distrito durante el mes de marzo, serán procesadas con el mismo nivel de prioridad, y el proceso de las solicitudes no se verá afectado si estas son entregadas a principios o finales del mes de marzo.

Las escuelas afectadas (descritas como escuelas con un alto número de inscripciones mayor que las inscripciones proyectadas y por dicha razón consideradas sin espacio) pudieran no contar con espacios adicionales para el año escolar 2018-2019.

Việc đổi trường trong năm học 2017-18 CHỈ được cứu xét cho những trường hợp bình thường hoặc vì lý do di chuyển chỗ ở.

THỜI HẠN ĐỔI TRƯỜNG: Tất cả các đơn đổi trường cho năm học 2018-19 đều phải nộp chậm nhất là 4 giờ chiều ngày 20 tháng Tư, 2018 (trừ trường hợp học sinh vừa thay đổi chỗ ở).

Đơn đổi trường cho năm học 2018-19 bắt đầu:

     Ngày 13 tháng 2, 2018 dành cho những học sinh đổi sang Khu học chánh khác (Gọi tắt là Đổi Trường
     ngoài Học Khu). Mong quý vị vui lòng đợi 3 tuần để xét đơn.

     Nếu muốn đổi trường Ngoài Học Khu với lý do nào khác hơn lý do ghi dưới đây, quý vị cần viết đơn và giải
     thích cho Trưởng Ban Học Sinh Vụ. Thư gửi đến Giám Đốc Các Dịch Vụ Học Sinh

     Sau đây là những lý do thông thường:
 • Học sinh muốn tiếp tục tại trường đang học
 • Anh em với học sinh đang học tại trường đang học
 • Cha/mẹ học sinh làm việc tại khu vực của học khu đang muốn theo học (Phải điền Đơn Chứng Nhận Chỗ Làm/Giấy Xác Nhận Của Nơi Giữ Trẻ và kèm theo đơn đổi trường)
 • Chương trình học không có tại Khu học chánh Garden Grove (nói rõ chương trình gì)
 • Nơi Giữ Trẻ thuộc khu vực của học khu đang muốn đổi đến (Phải điền Đơn Chứng Nhận Chỗ Làm/Giấy Xác Nhận Của Nơi Giữ Trẻ và kèm theo đơn đổi trường)
           Bấm vào đây để tải về Việc Làm / Childcare mẫu đơn xác nhận

     Học sinh cư ngụ NGOÀI HỌC KHU muốn đổi qua Học Khu Garden Grove có thể nộp đơn vào ngày 1 tháng 3, 2018. Học sinh muốn đổi qua Học Khu Garden Grove phải bắt đầu làm đơn với Học Khu nơi cư ngụ và làm theo chỉ dẫn của Học Khu đó.

     Ngày 1 tháng 3, 2018 bắt đầu nhận đơn đổi trường của học sinh trong học khu muốn sang học trường khác cũng thuộc học khu nhưng ngoài khu vực cư ngụ (gọi là Đổi Trường Nội Trong Học Khu)

     Nếu việc làm cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em được quy định như lý do cho việc chuyển giao,
     mẫu đơn về Việc Làm / Childcare phải được điền và đính kèm để ứng dụng chuyển giao.

         Bấm vào đây để tải về Việc Làm / Childcare mẫu đơn xác nhận

Tất cả mọi đơn yêu cầu đổi trường Trong Học Khu đều phải hoàn tất nội trong tháng 3. Các đơn này sẽ được cứu xét đồng đều chứ không phân biệt ngày nộp đơn.

Trường quá sĩ số (là những truờng có số học sinh ghi danh học vượt quá con số đã dự trù) nên không thể nhận thêm học sinh vào năm 2018-2019.Xem Điều Lệ Hành Chánh 5113.1, mục C-22017-2018학년도를 위한 전학 신청은 정당한 사유 또는 최근의 이사로 인한 경우만 고려됩니다.

전학 신청 등록: 2018-19 학년도의 전학 신청 등록 마감은 2018년 4월 20일 오후 4시까지입니다 (최근에 이사한 학생만은 예외임). 2018-2019 학년도를 위한 전학 신청 시작 일은 다음과 같습니다:

     2018년 2월 13일: 가든 그로브 통합 교육구 밖의 학교로 전학을 요청하는 경우 (교육구 간 전학). 수속을 위해 3주간이 필요합니다.

     아래에 있는 내용 이외의 사유로 교육구 간 전학을 요청하는 경우에는 학생 서비스
      사무실의 수퍼바이저에게 요청하는 내용을 설명하는 편지를 제출하셔야 합니다:
 • 학생이 다니는 학교를 계속 다니기 위한 신청
 • 학생이 다니는 같은 학교로 형제 자매가 계속 다니기 위한 신청
 • 교육구 관할구역 내에 있는 학부모의 직장으로 인한 신청 (고용/보육기관 확인서를 작성하고 전학 신청서에 첨부하여 제출해야 함)
 • 가든 그로브 통합 교육구에서 특정 프로그램을 제공하지 않음 (구체적인 내용을 쓰야함)
 • 보육기관이 교육구 관할 구역 내에 있음으로 인한 신청 (고용/보육기관 확인서를 작성하고 전학 신청서에 첨부하여 제출해야 함)

  고용 / 육아 확인 양식을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오
2018년 3월 1일,타 교육구 학생도 전학 신청을 할 수있습니다(교육구 간의 전학). 타 교육구 학생으로 전학에 관심있는 학생은 자신이 거주하는 교육구에서 시작하여 교육구가 지시하는 사항대로 진행해야 합니다.


2018년 3월 1일: 가든 그로브 통합 교육구 구역 내에 거주하는 학생이 거주지 학교 이외의 저희 교육구 내 학교로 전학을 요청하는 경우 (교육구 내 전학) 그리고 가든 그로브 통합 교육구 구역 밖에 거주하는 학생이 가든 그로브 통합 교육구의 학교로 전학을 요청하는 경우 (교육구 간 전학).

     만약 학부모의 직장 또는 보육기관이 전학의 사유인 경우에는 고용 확인서/보육기관 확인서를 작성하셔서 전학 신청서에 첨부하셔야 합니다.

        고용 / 육아 확인 양식을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오

3월 중에 제출된 모든 교육구 내 전학 신청서는 공정하게 처리되며, 3월 중의 일찍 또는 늦게 제출된 신청서에 대한 특혜는 없습니다.

과밀 학교(예상된 등록보다 더 많이 등록하여 정원이 찬것으로 학교에 의하여 간주되는 학교)는 2018-19년도 학기에 여분의 학생을 수용 할 자리가 없을 수도 있습니다. 행정 규제Administrative Regulation 5113.1 섹션 C-2참조


"Take a second and make a difference! It's the Garden Grove Way."
It is our pleasure to serve you!